Do baru wchodzi politolog, socjolog, filozof i psycholog. Barman pyta:
– Co, cztery dyplomy i nadal bez pracy?